1. VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Aplikace – softwarový produkt k jehož používání Společnost poskytuje Uživateli licenci na základě Licenční smlouvy.

  2. Cloud – vzdálené uložiště poskytované Společností.

  3. Licenční smlouva – smlouva uzavřená mezi Společností a Uživatelem, na jejímž základě se Uživateli poskytuje licence k Aplikaci.

  4. Licenční klíč – aktivační kód, po jehož zadání dojde k plnohodnotné aktivaci Aplikace.

  5. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

  6. Obchodní partner – podnikatelský subjekt spolupracující se Společností oprávněný k prodeji Aplikace pod svým obchodním jménem.

  7. Smluvní strany – Společnost na straně jedné a Uživatel na straně druhé při uzavírání Licenční smlouvy.

  8. Společnost – CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92236.

  9. Uživatel – koncový zákazník Společnosti, který si zakoupil nebo užívá Aplikaci. Uživatelem se rozumí podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba) nebo nevýdělečná organizace, používající Aplikaci pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání.

  10. ZOOÚ – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy uzavřené mezi Společností a Uživatelem. Podmínky upravují základní práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Licenční smlouvy a související s používáním Aplikace.

  2. V případě že tyto Podmínky odkazují na pojmy v jednotném čísle, rozumí se jimi i odkazy na číslo množné a naopak.

  3. Právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

 1. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

  1. Společnost vyvinula Aplikaci, je jejím vlastníkem, je držitelem veškerých práv souvisejících s Aplikací a jako subjekt oprávněný poskytovat licence k Aplikaci tuto poskytuje Uživateli.

  2. Prvním použitím Aplikace Uživatelem do koncového zařízení Uživatel akceptuje tyto Podmínky a dojde tak k uzavření Licenční smlouvy mezi Společností a Uživatelem. V případě, že jsou na Uživatele jako nabyvatele převedena práva k užívání Aplikace, dochází k uzavření Licenční smlouvy účinností převodu práv. Podmínkou uzavření Licenční smlouvy je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  3. Na základě uzavřené Licenční smlouvy uděluje Společnost Uživateli nevýhradní licenci k užívání Aplikace pro území České republiky na dobu neurčitou a to v rozsahu, který odpovídá řádnému užívání Aplikace v souladu s účelem, pro který je určena.

  4. Uživatel je oprávněn užívat licenci pouze pro svou potřebu a k účelu, k němuž je Aplikace určena.

  5. Uživatel není oprávněn k poskytování podlicence ani k pronájmu licence. Aplikace je vlastnictvím Společnosti a je předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

  6. Uživatel není oprávněn Aplikaci jakýmkoliv způsobem měnit, upravovat, kopírovat, šířit, distribuovat, rozmnožovat nebo s ní manipulovat jiným způsobem, než který předpokládá Licenční smlouva a tyto Podmínky.

 1. CENA ZA LICENCI

  1. Aplikace může být poskytována i zdarma s omezenými funkcemi, plnohodnotné funkce Aplikace jsou k dispozici po jejím zakoupení.

  2. Oproti provedené úhradě za Aplikaci obdrží Uživatel licenční klíč, po jehož zadání lze aktivovat plnohodnotné funkce Aplikace.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

  1. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci způsoby, které by mohly vést k jejímu zničení, narušení či poškození, nebo by mohly její využití jinak ohrozit či narušit.

  2. Aplikace může vyžadovat automatické aktualizace, upgrade nebo opravy. Uživatel souhlasí s tím, že takovým aktualizacím nebude bránit ani do nich zasahovat.

  3. Uživatel je povinen pravidelně zálohovat a archivovat data, s nimiž nakládá v rámci Aplikace, a jejich úplnou a bezchybnou zálohu a archivaci kontrolovat. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

  4. Uživatel není oprávněn užívat obchodní název, logo či jiné údaje Společnosti ve svých propagačních či jiných materiálech.

  5. Aplikaci mohou používat pouze osoby starší 18 let.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

  1. Společnost je oprávněna provádět změny Aplikace, její automatické aktualizace, její upgrade či opravy.

  2. Z důvodu údržby nebo opravy Aplikace je Společnost oprávněna přerušit či omezit možnost využití Aplikace na dobu nezbytně nutnou.

  3. Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit možnost využití Aplikace, pokud

   1. uplynula doba, na níž byla licence k Aplikaci Uživateli poskytnuta,

   2. Uživatel využívá Aplikaci v rozporu s Licenční smlouvou nebo těmito Podmínkami,

   3. Uživatel je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Společnosti.

  1. Společnost je oprávněna shromažďovat veškeré informace o využití Aplikace.

  2. Společnost je oprávněna zasílat Uživateli informace týkající se Licenční smlouvy, těchto Podmínek, Aplikace či jiných produktů Společnosti nebo třetích osob.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

  1. Společnost neposkytuje záruku na Aplikaci (na funkčnost, obsah, kvalitu, přesnost, úplnost, efektivitu, spolehlivost, obchodovatelnost) a nezaručuje nepřerušovanou a bezchybnou službu. Záruka může být poskytnuta Obchodním partnerem. Společnost odpovídá pouze za vady Aplikace v okamžiku instalace, tato odpovědnost se však nevztahuje na bezplatnou verzi Aplikace.

  2. Společnost nezaručuje, že Aplikace splní všechny požadavky Uživatele. Nároky ze záruky Uživateli nevzniknou, pokud Aplikace není řádně aktualizována nebo v případě, že uplynula doba, na níž byla licence k Aplikaci poskytnuta. Záruka se dále nevztahuje a za vadu Aplikace nebo za závadu nebo škodu způsobenou Aplikací nelze považovat:

   1. případy, kdy je Aplikace používána v rozporu s Licenční smlouvou nebo těmito Podmínkami,

   2. absenci vlastností či funkcí, které nejsou Společností ve vztahu k Aplikaci uváděny,

   3. skutečnost, že Aplikace neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jejího vývoje,

   4. případy, kdy je Aplikace používána na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uváděnými Společností,

   5. skutečnost, že Aplikace nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,

   6. případy, kdy je Aplikace provozována na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,

   7. případy, kdy je Aplikace používána spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují její bezvadný chod.

  3. Společnost nenese zodpovědnost za útoky typu DoS, DDoS apod.

  4. Společnost nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností, avšak nenese odpovědnost za ušlý zisk Uživatele.

  5. Společnost nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny, kterou Uživatel uhradil za Aplikaci.

  6. Uživatel je povinen prověřit Aplikaci z hlediska její funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jejím používáním.

  7. Uživatel uplatní práva z případných vad Aplikace reklamací, a to písemně na adresu sídla Společnosti. Reklamace musí obsahovat:

   1. identifikaci Uživatele včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů,

   2. přesné označení reklamované Aplikace, včetně instalačního čísla licence,

   3. popis reklamované vady,

   4. kopii dokladu o zakoupení Aplikace.

  1. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito Podmínkami a Občanským zákoníkem.

  2. Reklamované vady funkčnosti Aplikace budou prověřeny. O výsledku šetření bude Uživatel informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Uživateli bezplatně poskytnuta aktualizace Aplikace řešící reklamovanou vadu.

  3. Jestliže nelze prokázat, že vada Aplikace byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace bude Uživateli účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Uživatelem.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Společnost je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  2. Podmínky ochrany osobních údajů jsou součástí smlouvy a jsou také k dispozici na www.cashdesk.cz/pravidla-ochrany-osobnich-udaju.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek či platnost a účinnost těchto Podmínek jako celku.

  2. Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat. O změnách nebo doplnění těchto Podmínek bude Uživatel informován před účinností změn nebo doplnění Podmínek. Uživatel má právo změnu nebo doplnění Podmínek odmítnout a Licenční smlouvu z takového důvodu písemně vypovědět, přičemž taková výpověď musí být Společnosti doručena nejpozději den předcházející dni, kdy má změna či doplnění Podmínek nabýt účinnosti. Pokud Uživatel tohoto práva využije, zaniká Licenční smlouva a tedy oprávnění Uživatele vyplývající z licence k Aplikaci dnem, kdy změněné či doplněné Podmínky nabydou účinnosti. Nevyužije-li Uživatel tohoto práva, má se za to, že s obsahem změněných či doplněných Podmínek souhlasí.

  3. Tyto podmínky nabývají účinnosti ke dni 25. 5. 2018.